جوابیه گروه ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی به موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی