گزارش کمک های موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی به مددجویان

کمکهای نقدی و غیر نقدی به مددجویان موسسه آرپی

سال 1402
ریال 662,590,000 مستمری ماهیانه و حق الزحمه
 • دارو و درمان - 472,710,057 ریال
 • چشم پزشکی (شبکیه) - 444 عدد - 444,000,000 ریال
 • چشم پزشکی (اپتومتری) - 62 عدد - 24,800,000 ریال
 • چشم پزشکی (عکس) - 5 عدد - 17,500,000 ریال
 • دندانپزشکی - 70 عدد - 1,037,000,000 ریال
 • آزمایشات ژنتیک - 81 عدد - 8,100,000,000 ریال
 • مشاوره ژنتیک - 400 عدد - 920,000,000 ریال
 • مشاوره روانشناسی - 249 عدد - 572,700,000 ریال
 • مشاوره مددکاری - 493 عدد
 • مشاوره بیمه - 58 عدد - 58,000,000 ریال
 • فن آوری اطلاعات - 186 عدد - 186,000,000 ریال
 • مشاوره حقوقی

کمکهای نقدی و غیر نقدی به مددجویان موسسه آرپی

سال 1401
ریال 876,272,223 مستمری ماهیانه و حق الزحمه
 • دارو و درمان - 692,462,760 ریال
 • چشم پزشکی (شبکیه) - 423 عدد - 423,000,000 ریال
 • چشم پزشکی (اپتومتری) - 164 عدد - 49,200,000 ریال
 • چشم پزشکی (عکس) - 41 عدد - 102,500,000 ریال
 • دندانپزشکی - 175 عدد - 1,515,500,000 ریال
 • آزمایشات ژنتیک - 10 عدد - 1,000,000,000 ریال
 • مشاوره ژنتیک - 84 عدد - 151,200,000 ریال
 • مشاوره روانشناسی - 262 عدد - 471,600,000 ریال
 • مشاوره مددکاری - 55 عدد
 • مشاوره بیمه - 7 عدد - 3,500,000 ریال
 • فن آوری اطلاعات - 114 عدد - 79,800,000 ریال
 • مشاوره حقوقی - 7 عدد - 2,100,000 ریال