ساختار چشم و نشانگان و عوارض ناشی از بیماری آرپی

موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی با همکاری دانشگاه تهران با هدف آگاهی بخشی به جامعه در ارتباط با بیماری چشمی آرپی سلسله نشست هایی با متخصصین برگزار کرده ،دراین برنامه به ارتباط با ساختار چشم و نشانگان و عوارض ناشی از بیماری آرپی می پردازیم.

 
نوشته های مرتبط