دیدار با معاون وزیر کار و رفاه و تعاون شهر تهران

دیدار با معاون وزیر کار و رفاه و تعاون شهر تهران

در تاریخ 28 آبان ماه جلسه ای با حضور مشاور وزیر کار و رفاه و تعاون اجتماعی در موسسه رعد الغدیر با حضور نمایندگان انجمن و خیریه های سطح شهر تهران برگزار شد. در این جلسه ضمن معرفی انجمن ها و عملکردشان، در خصوص بحث تسهیلات و اشتغال مددجویان گفتگویی انجام شد و قرار مبنی بر این شد که جلسه ای در خصوص اشتغال مددجویان با هر نوع آسیب جسمانی برگزار شود .

نوشته های مرتبط